Budova

Níže naleznete text z databáze internetového portálu

Děkujeme tímto archiweb.cz.


EXPERIMENT

PŘISTOUPIT NA EXPERIMENT, který není jaksi vyzkoušený, kde jsou potřebné speciální materiály a konstrukce, který takříkajíc vybočuje z řady ... víte, to se každý poškrábe za uchem a raději se opatrnicky vyhne. Takže hned v úvodu blahopřání Ingstavu za to, že se nevyhnul. A že tedy máme v ČSSR administrativní budovu světových parametrů.


JE TO VLASTNĚ jediný projekt tohoto typu u nás od Baťových staveb, který řeší soudobý styl administrativní práce. Proto bylo také využito zkušeností prof. arch. Karfíka, autora zlínské administrativy, kde byly poprvé použity menší halové kanceláře. A je to také náš první projekt, který řeší tento problém velkoryse, bez kompromisů.


NA KONSTRUKTIVNÍM SYSTÉMU jednotraktu a s jedinou řadou sloupů je vybudován ocelový skelet o čtyřech podlažích, v němž jsou umístěny vlastní halové kanceláře. Všechno ostatní - vertikální komunikace i sociální zařízeni - je vyčleněno do zděného přístavku, takže nedochází ke vzájemnému prolínání. Výtvarná podoba této koncepce, lehká, průhledně skleněná konstrukce vlastní stavby a štíhlý, zemnící kubus přístavku, je doplněna neobvykle ztvárněným betonovým požárním schodištěm v boku budovy. Ocelová konstrukce je kryta stříbřitými pásy hliníku, venkovní prosklení je provedeno z determálního skla; dvojnásobný skleněný obal budovy nemá jen akustickou funkci, ale zajišťuje i ochlazení nepříjemných letních teplot.


VY OVŠEM jistě čekáte na hlavní tajemství stavby, na podobu koncepce halových kanceláří. Rozhodně zde nenajdete odlidštěné' prostředí, jaké jste si zvykli vídat v amerických filmech - obrovské stodoly, v nichž sedí v zákrytech za sebou desítky lidských strojů pod dohledem jednoho políra. Ingstavácká inspirace pramení v jiném typu halové kanceláře - je to tzv. Bürolandschaft - kancelářská krajina. I ten název je jaksi přijatelný a lidský. V čem toto moderní administrativní krajinářství spočívá? V hale, která zabírá prostor celého jednoho podlaží, jsou kompozičně a provozně velmi citlivě vybudovány prostory, ohraničené zelení a paravany. Prostory jsou samozřejmě vymezeny funkcí pracoviště, mají nepravidelný, příjemný, tedy vskutku krajinový charakter a sedí v nich vždy ucelený kolektiv se svým bezprostředním nadřízeným. Hodně se diskutovalo o tom, zda práce v halách budou vůbec akusticky snesitelné. A přišlo se na to, že mnohem více vyruší svého kolegu telefonující v kanceláři pro dva, než nevzrušivá hluková kulisa v halové kanceláři, kde jsou rozdíly nepatrné. K tomu přispívá i akustické řešení prostoru. Halová kancelář, jak se prokázalo, znamená racionálnější administrativní práci a o 30% ekonomičtější využití prostoru, např. v obestavení prostoru i v kubatuře celého objektu.

SAMOZŘEJMĚ existovalo mnoho námitek, dokonce strach samotných zaměstnanců - jako před každou novinkou. Naštěstí bezdůvodně. Vše zde napomáhá skutečné tvůrčí práci. Dokonalá klimatizace, chlazená svítidla, napojená na celý vzduchotechnický systém, účelný nábytek, skříně s promyšleným registračním systémem, rozhlas po drátě, siporexové stěny a parapety, na nichž je místo malby použito výhradně světlých lahodných tapet, samozřejmě omyvatelných, obložení konstrukcí příjemným dřevem a jasným hliníkem, vyčlenění odpočinkových místností s kuchyňskou linkou, kávostrojem a křesílky.

A JEŠTĚ NA NĚCO - budiž za to chvála - v Ingstavu nezapomněli: na touhu člověka po konejšivém doteku umění. Na každém kroku vás provázejí výtvarná díla - a navíc i zeleň, ve třech zónách, v nichž žijí rostliny podle své potřeby světla.
Až půjdete či pojedete někdy v Brně po někdejší "Vídeňce", nyní Koněvově ulici - nezapomeňte se podívat!


Josef DVORSKÝ pro Svobodné Slovo


PRŮVODNÍ ZPRÁVA

a) Zastavovací podmínky a urbanistická situace
Předložené definitivní architektonické řešení vychází z urbanistických zásad a zastavovacích podmínek, které byly studií ing. arch. M. Kostky, ing. arch. B. Kučery a ing. arch. Zd. Zatloukala z ÚHA Brno stanoveny takto:
Staveniště, které tvoří pozemkové parcely 306, 307, 308, 309, 310 k.ú. Vídeňka, je situována při ul. Koněvově a Gallašově, pozemek tvoří nároží těchto ulic. V sousedství je závod n.p. Tesla, který je v asanaci a na jehož místě se uvažuje výstavba kulturního zařízení, dále směrem jižním dvoupodlažní distribuční centrum Union.
Při východní hranici pozemku je učňovské středisko Pozemních staveb n.p. v ul. Havlenově a Gallašově. Objekt je třípodlažní. Terén staveniště je rovinný, s mírným spádem k východu. Proti úrovni komunikace v ul. Koněvově má nižší niveletu průměrně o 1 m. Únosnost půdy je dle geologického posudku dobrá.
Staveniště je současně využito jako plochy zahrad a rodinných domů. Tato zástavba je navržena k asanaci. Jde o domy o.č. 59 a 63 ul. Koněvovy, a celkovým počtem 3 byt. jednotek. Po dokončení objektu bude nutno asanovat rovněž dům o.č. 67.

V předběžných podmínkách Útvaru hlavního architekta byly pro řešení provozní budovy Ingstavu stanoveny tyto podmínky:

  1. stavební čára při ul. Koněvova určena v přímém prodloužení stavební čáry objektu Union směrem severním;
  2. situování objektu musí respektovat možnost umístění objektu kultury;
  3. bude zajištěna asanace současné zástavby
  4. objekt bude ve třech nadzemních podlažích;
  5. v suterénu budovy budou umístěny parkovací garáže.


Warning: _(): msgid passed too long in /var/www/lcsbc.cz/budova.php on line 33

  1. Samostatná výtvarná díla v exteriéru a horizontální kamenná plastika před západním průčelím, autor - Eva Kmentová;
  2. Výtvarná díla jako nedílná součást architektury exteriéru: Řešení vstupního motivu, markýzy a bezpečnostního schodiště, autor Milan Buřival; řešení dekorativní stěny, dlažby i celkové úpravy terasy před jídelnou, autor - Olbram Zoubek.
  3. Volná výtvarná díla v interiéru: gobelín v zasedací síni, autor Bohumír Matal; nástěnný, závěsný obraz v kabinetu ředitele, autor - Jánuš Kubíček; keramické mísy a vázy na zeleň v hromadných i individuálních kancelářích, popelníky, vázičky na stoly, autor - Božena Matalová; dle disposic investora budou do kanceláří náměstků, případně dalších vedoucích pracovníků nakoupeny v Díle obrazy, případně menší plastiky ve spolupráci s autorem architektonického řešení.
  4. Výtvarná díla jako nedílná, pevná součást interiéru: dřevěná reliéfní stěna v interiéru vstupní haly, autor - Zdeněk Macháček; čelní stěna závodní jídelny, autor Pavel Navrátil. V případě dohody budou díla zajištěna kolektivně autorskou dvojicí Zdeněk Macháček - Pavel Navrátil. Dřevěná reliéfní stěna pracovny ředitele, autor - Vladimír Preclík


Návrh autorů výtvarných děl je veden jednak snahou o co nejvyšší kvalitu a celkovou hodnotu díla, jednak snahou o udržení jednotné výtvarné a architektonické koncepce. Nezbytná úzká spolupráce autora architektonického řešení ing. arch. I. Rullera s navrženými výtvarníky bude zajištěna až do skončení realizace. S navrženými výtvarníky má autor architektonického řešení z dřívější spolupráce takové zkušenosti, že je zde záruka jednak konceptně jednotného tvůrčího přístupu k jednotlivým problémům, jednak vysoké výtvarné a umělecké úrovně. Pro spolupráci na návrhu sadových a zahradních úprav v exteriéru i interiéru je doporučena pracovnice ÚHA-Brno Ing. Emödi.

Zpracovatelé studie

Hl. architekt: Ing. arch. Ivan Ruller
Hl. inženýr projektu: Ing. Ivan Krchňák

Architektonická část: Ing. arch. Ivan Ruller
Stavební část: Ing. Ivan Krchňák
Vnitřní vybavení: Ing. arch. František Antl
Obvodový plášť: Julius Kubinský
Statika: Ing. K. Tesař
Ocel: Ing. Z. Soukup
Zdravotní technika: Ing. J. Mucha
Vzduchotechnika: K. Přiklopil
Elektroinstalace: Ing. L. Křivý
Ústřední vytápění: Ing. J. Kašpárek
Měření, regulace: L. Procházka
Rozpočet: Ing. J. Kadla
Kreslil: Vlasta Vojtová


Původní fotografie